Dek64 ใครอยากเข้า ม.เกษตร

03 พฤษภาคม 2564

Dek64 ใครอยากเข้า ม.เกษตร 
ส่องคะแนนต่ำสุด-สูงสุดรุ่นพี่ 
เกณฑ์ Admission 1 ใน TCAS63

การคิดคะแนน Admission 1 ม.เกษตร
(แบบไม่มีค่าน้ำหนัก น้องสามารถจับบวกได้เลย)

สมัครสอบ