ส่องคะแนนรุ่นพี่ ต่ำสุด - สูงสุด TCAS63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03 พฤษภาคม 2564

ส่องคะแนนรุ่นพี่ ต่ำสุด - สูงสุด 
TCAS63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(เกณฑ์ Admission 1)

การคิดคะแนน Admission 1 จุฬาฯ
คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 

คณะที่ใช้คะแนน GAT หรือ PAT
(คะแนนที่ได้ x ค่าน้ำหนักคะแนน)

คณะที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ร่วมกัน
(คะแนนที่ได้ x 3 x ค่าน้ำหนัก)

ถ้าคณะ สาขาใช้คะแนนสองส่วนรวมกัน นำมารวมกันจะได้คะแนนที่น้องต้องนำมาเปรียบเทียบกับคะแนนต่ำสุดนะคะ

สมัครสอบ