สถิติการสอบ

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ชิษณุชา โชควรกุล ปัญจดี 135.00
2 อัครวินทร์ ปราณประดิษฐ์ วชิราวุธวิทยาลัย 135.00
3 นาย เดชาวัต ละฎาพันธ์ุ ฟายด์มี รังสิต 135.00

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1 เชื่อมโยง

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปิยาพัชร​ โรหิต​เสถียร​ ฟายด์มี รังสิต 150.00
2 นางสาว สุธัญญา ศรีสัจจัง ฟายด์มี รังสิต 150.00

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วฤทธิ สิงหะ เตรียมอุดมศึกษา 198.00

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 อัครวินทร์ ปราณประดิษฐ์ วชิราวุธวิทยาลัย 210.00

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภาราดร ต๊ะวันวงค์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 164.00

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สิทธ์ทักขิญ ประเสริฐอัครกุล เทพศิรินทร์ 200.00

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ณัฐณิช องค์สรณะคม สถาบันพี่เก้า 282.00
2 นิธินันท์ สุรพุทธรางกูร สถาบันพี่เก้า 282.00

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปณิชา สันถวไมตรี ศึกษานารี 141.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (ฉบับเต็ม)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 นางสาวณพสร แก่กล้า ฟายด์มี ระยอง 150.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (ฉบับย่อ)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 นางสาวบัวบูชา ดวงสุข ฟายด์มี ระยอง 192.00

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 จักรภัทร ไกลเลิศ ฟายด์มี ภูเก็ต 70.00

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 อภิฉัตร สุวรรณขจร การศึกษานอกระบบอำเภอบางกรวย (กศน.บางกรวย) 54.00
2 แพรวพรรณ ดวงดารา ฟายด์มี ภูเก็ต 54.00

9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 นาย เดชาวัต ละฎาพันธ์ุ ฟายด์มี รังสิต 80.00

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 อินทัช อวยพร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 51.00

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พีรพงศ์ จัตุรงค์พัฒนา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 65.00

9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปรียานันท์ สิทธิธรรม ดาราวิทยาลัย 69.35

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 อินทัช อวยพร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 41.00

9 วิชาสามัญ เคมี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 อินทัช อวยพร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 60.00

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ชิษณุชา โชควรกุล ปัญจดี 82.00
2 อัครวินทร์ ปราณประดิษฐ์ วชิราวุธวิทยาลัย 82.00

วิชาเฉพาะแพทย์ ชุดที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปาณิสรา ถาวรว่องวงศ์ ฟายด์มี ภูเก็ต 91.67

วิชาเฉพาะแพทย์ ชุดที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 แพรวพรรณ ดวงดารา ฟายด์มี ภูเก็ต 88.00

วิชาเฉพาะแพทย์ ชุดที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 อินทัช อวยพร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 80.00
สมัครสอบ