เกรดเท่าไหร่ ถึงจะสมัคร ม.บูรพา ได้

14 พฤษภาคม 2564

เกรดเท่าไหร่ ถึงสมัคร TCAS64 รอบ 3 ม.บูรพา 

tcas 65

เกรด 2.00 ขึ้นไป 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม)

- คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะดนตรีและการแสดง

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

เกรด 2.50 ขึ้นไป 

- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

- คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาการสารสนเทศ

- วิทยาลัยนานาชาติ

- คณะสหเวชศาสตร์

 

เกรด 2.75 ขึ้นไป 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน/ญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)

 

เกรด 3.00 ขึ้นไป 

- คณะพยาบาลศาสตร์

 

สมัครสอบ